PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA E-laiks (turpmāk – E-laiks), vienotās reģistrācijas Nr. 40103262049.

E-laiks kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@fajans.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties E-laiks juridiskajā/faktiskā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu-E-laiks klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem,viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod E-laiks jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • E-laiks uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

E-laiks rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (E-laiks interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

E-laiks apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; – klientu apkalpošanai;
 • iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; – atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus E-laiks.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

E-laiks apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – to meet the E-Laiks obligation related to the binding external regulatory enactments;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no E-laiks un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas E-laiks leģitīmās (likumīgās) intereses.

E-laiks likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, epastā, mājaslapā u.c.;
 • analizēt E-laiks mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

E-laiks apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un E-laiks saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu aizsardzība

E-laiks aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un E-laiks saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

E-laiks neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī E-laiks likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs E-laiks likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

E-laiks glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā E-laiks vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Saziņa ar Klientu

E-laiks veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi)

Saziņu par līgumsaistību izpildi E-laiks veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!. Uzzināt vairāk. Piekrītu
x