Noteikumi

Izsoles noteikumi:

1. Vispārīgie norādījumi

1.1. Izsoles organizētāja ir SIA "E-Laiks" Reģ. Nr: 40103262049

1.2. SIA "E-Laiks" veic darbību, kas ietver antikvāru un mūsdienu mākslas priekšmetu realizāciju ieinteresētajām personām (Pircējiem)

1.3. Sagatavojot un noturot izsoles, izsoles organizētājs vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas, kā arī saviem Statūtiem un šiem Noteikumiem.

1.4. SIA "E-Laiks" darbojas kā Pārdevēja aģents.

1.5. Izsoles Organizētāja oficiālā vietne atrodas adresē: www.fajans.lv

2. Izsoles noteikumos izmantojamo terminu skaidrojums:

Izsole – mākslas priekšmetu un antikvāru priekšmetu pārdošana vairāksolīšanā, kas tiek organizēta tiešsaistes režīmā interneta vietnē www.fajans.lv, vairāksolīšanai beidzoties, priekšmeti skaitās pārdoti tam pircējam, kura likme ir visaugstākā.

Izsoļu nams – juridiska persona, kas organizē izsoli un kam par pārdošanas organizēšanu pienākas atlīdzība (Komisijas atlīdzība). Uzstājas starpnieka lomā, pieņemot un realizējot Lotes, kā arī veic norēķinus ar Lotes pārdevēju.

Komisijas atlīdzība — Izsoļu nama atlīdzība saskaņā ar līgumu, procentos izteikta summa par iegūto loti par izsoles galīgo cenu. Komisijas atlīdzība tiek iekasēta kā no pircēja, tā arī no pārdevēja.

Lote – jebkurš priekšmets, kas izlikts vairāksolīšanā Izsoļu namā, kam ir piešķirts:

 • Lotes numurs interneta vietnē: www.fajans.lv
 • Lotes fotogrāfija
 • Starta vai pašreizējā (pēdējā) cena
 • Lotes apraksts
 • Vairāksolīšanas sākuma datums un vairāksolīšanas beigu datums.

Izsoļu namam ir tiesības līdz paziņotajam vairāksolīšanas sākumam noņemt no izsoles jebkuru loti, nepaskaidrojot iemeslus, pie tam Izsoļu nams kategoriski nenoņem lotes ar mērķi pārdot pirms vairāksolīšanas noturēšanas.

Pārdevējs – persona, kura piegādā vai nodod priekšmetu Izsoļu namam pārdošanai un apstiprina, ka tam ir pilnas tiesības pārdot šo priekšmetu. Izsoļu namam ir tiesības atteikt izlikt priekšmetu vairāksolīšanā, nemotivējot savu lēmumu.

Pircējs – izsoles dalībnieks, rīcībspējīgas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas pilngadību, kā arī juridiskas personas.

Izsoļu nams patur sev tiesības atteikt Pircējam piedalīšanos vairāksolīšanā, nemotivējot savu lēmumu.

Likmes apstiprināšana – nozīmē neapšaubāmu un neatsaucamu pircēja piekrišanu nopirkt vairāksolīšanā izlikto Loti par uzvarētās lotes cenu.

Rezervētā cena vai Rezerve – konfidenciāla cena, par kuru savā starpā vienojas Izsoļu nams un Pārdevējs. Zemāk par šo summu Lote netiek pārdota.

Sākumcena – cena, ar kuru sākas izsole. Parasti tā atbilst Rezervētajai Lotes cenai vai Novērtējumam.

Fināla cena – cena, ar kuru beidzas izsole.

Uzvarētā lote – nopirktā lote pēc izsoles beigām.

Likme – Lotes cenas paaugstinājums par vienu soli vai konkrētas summas norādījums, kuru pircējs apņemas maksāt par Loti.

Soļu intervāls:

 • No €1 līdz €49 - solis €1
 • No €50 līdz €100 - solis €5
 • No €100 līdz €490 - solis €10
 • No €500 līdz €975 - solis €25
 • No €1000 līdz €2950 - solis €50
 • No €3000 līdz €4900 - solis €100
 • No €5000 līdz €6850 - solis €150
 • No €7000 līdz €9800 - solis €200
 • No €10000 - solis €250

Izsole ar pagarinājumu – ja līdera nomaiņa ir notikusi pēdējo 10 minūšu laikā līdz paziņotajam izsoles beigu laikam, tad sistēma aktivizē izsoles pagarinājumu par 10 minūtēm no līdera nomaiņas brīža un tā tālāk pie katras pēdējās izsoles līdera nomaiņas. Izsole tiek atzīta par pabeigtu, tikai ja pēdējo 10 minūšu laikā nav notikusi līderu maiņa. Lotes kārtējās cenas izmaiņa gadījumā, ja līdera maiņa nenotiek, nepagarina Izsoli.

Nepārdoto lotu pagarināšana – Izsole par nepārdotajām lotēm tiek pagarināta par 24 stundām. Cits formāts pēc izsoles pārdošanas netiek paredzēts.

Reģistrācija – lai lietotājs reģistrētos izsolē, ir nepieciešams iziet personas datu ievadīšanas procesu reģistrācijas sadaļā, lai piedalītos izsolē, ir nepiecienāms parakstīt ar to divpusēju līgumu par piedalīšanos rakstiskā formā vai apstiprinājumu par iepazīšanos un par piekrišanu izsoles noteikumiem elektroniskā veidā. Līguma noslēgšanas procedūras izvēli izdara Izsoļu nama pārstāvis.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir pienākums līdz izsolei iepazīties ar izsoles Noteikumiem.

3.2. Pircējam uzvaras gadījumā izsolē ir pienākums veikt lotes/lotu + izsoļu nama Komisijas atlīdzības apmaksu, atbilstoši Lotu Apmaksas un Piegādes noteikumu punktiem. Arī nepieciešamības gadījumā veikt lotes piegādi pircējam ir pienākums apmaksāt piegādes cenu saskaņā ar punktā lotu Apmaksa un Piegāde norādītajiem noteikumiem.

3.3. Likumīgu vai pamatotu pircēja pretenziju gadījumā pret uzvarētās lotes īstumu pircējam ir tiesības 2 mēnešu laikā no Izsoles beigu brīža griezties Izsoļu namā ar prasību par pilnas summas atlīdzināšanu no Pārdevēja brīvprātīgā kārtā.

3.4. Pircējam ir tiesības un pienākums personīgi iepazīties ar lotes stāvokli pirms piedalīšanās vairāksolīšanā, gadījumā, ja nav iespējas apskatīt loti klātienē, dalībniekam ir iespēja pieprasīt papildu informāciju vai lotes fotogrāfiju formā “uzdot jautājumu”, kura ir klātesoša katrā lotē.

3.5. Pircējs, kas ir izdarījis likmi, līdz ar to apstiprina, ka ar loti ir iepazinies un ka tam nav pretenziju, izņemot gadījumus, kad ir konstatēts slēpts defekts, kas nav norādīts aprakstā un nav atspoguļots uz lotes fotogrāfijām.

4. Izsoļu nama Tiesības un Garantijas:

4.1. Izsoļu nams rīko vairāksolīšanu atbilstoši izsoles noteikumiem.

4.2. Lotes noņemšanas gadījumā no izsoles izsoļu nams apņemas sniegt pamatotu skaidrojumu par lotes noņemšanu.

4.3. Izsoļu nama ir pienākums pēc punktā Lotu apmaksa un piegāde paredzētās saņemšanas pilnā apjomā, pēc dalībnieka pieprasījuma nodot tā apmaksāto loti/lotes vai veikt tās/to piegādi.

4.4. Izsoļu nams garantē ziņu par klientu vārdiem un atrašanās vietām, to iegādātajām lotēm un to vērtību slepenību, izņemot gadījumu: ja šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās institūcijas.

4.5. Ja 2 mēnešu laikā no Izsoles beigu brīža Izsoļu nams saņem no pircēja paziņojumu rakstiskā veidā par to, ka iegādātais priekšmets ir viltojums, un tas tiks apstiprināts ar pārliecinošiem faktiem, tad Izsoļu nams apņemas griezties ar prasību par pilnas summas atlīdzību no Pārdevēja brīvprātīgā kārtā.

4.6. Traucējumu rašanās gadījumā vietnes darbībā vairāksolīšanas beigu brīdī izsoļu namam ir tiesības pārcelt izsoles beigu datumu. Šajā gadījumā izsoļu nams apņemas paziņot visiem dalībniekiem par vairāksolīšanas pārcelšanas datumu pa e-pastu un/vai izvietojot informāciju vietnē.

5. Lotu apmaksa un piegāde

5.1. Pircējs apņemas apmaksāt uzvarēto/-ās loti/lotes 12 dienu laikā no Izsoles beigu brīža. Par katru nokavēto dienu +1% pie Izsoļu nama komisijas.

Piemērs: Lotes tiek apmaksātas 20 dienas pēc izsoles beigām, komisija beigu summai būs 19% + 8% par nokavētajām dienām.

Pārdevējam ir tiesības savākt savu loti/-es atpakaļ gadijumā ja, pircējs neapmaksā uzvarēto/-ās loti/-es 12 dienu laikā no Izsoles beigu brīža.

5.2. Pircējs apņemas apmaksāt uzvarētās/-o lotes/lotu pilnu piegādes un iesaiņošanas vērtību.

5.3. Apmaksa un Piegādes veids tiek atrunāts individuālā kārtā ar pircēju.

5.4. Piegādes veidi:

 • 5.4.1. personīga tikšanās Izsoļu namā, bez maksas;
 • 5.4.2. piegāde ar kurjeru pa Rīgu norādītajā vietā, apmaksa atkarīga no Jūsu pirkuma svara un gabarītiem
 • 5.4.3. piegāde uz jebkuru norādītu pasaules punktu, maksa par piegādi šajā gadījumā tiek aprēķināta, pamatojoties uz attālumu, Pircēja iegādātās preces svaru un gabarītiem.
 • 5.4.4. Citi piegādes veidi tiek atrunāti iepriekš pirms piedalīšanās Izsolē.

5.5. Visus riskus, kas saistīti ar lotes transportēšanu no lotes nosūtīšanas brīža, uzņemas Pircējs. Izsoļu nams neiesaka tādu priekšmetu transportēšanu kā porcelāns, stikls vai citi trausli priekšmeti kuri ar lielu varbūtība var saplīst transportēšanas laikā.

5.6. Neapmaksātie rēķini tiks nodoti parādu piedziņas kompānijām turpmākai administrēšanai.

5.7. Ja Pircējs nopērk Loti, apmaksā rēķinu un neizņem Loti 14 kalendāra dienu laikā pēc izsoles, Izsoļu nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes uzglabāšanu un nosūta rakstisku uzaicinājumu izņemt Loti 30 dienu laikā. Savukārt, ja Lote netiek izņemta 30 kalendāra dienu laikā pēc izsoles, izsoļu nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes uzglabāšanu un apdrošināšanu. Ja Lote netiek izņemta 90 kalendāra dienu laikā, tiek pieņemts lēmums par Lotes pārdošanu izdevumu segšanai par tās uzglabāšanu un apdrošināšanu. Ja Lote tiek pārdota, Izsoļu nams, aprēķinājis visus izdevumus un 20% no pārdošanas summas, pārskaita saņemto summu uz Pircēja bankas rēķinu.

5.8. Pircēja atteikšanās gadījumā izpirkt loti tā turpmākā piedalīšanās izsolē var tikt apturēta līdz saistību izpildei pret Izsoļu namu pilnā apjomā. Lote/lotes nevar tikt nodotas pircējam līdz lotes apmaksai pilnā apmērā.

6. Izsoļu nama Komisijas atlīdzība

6.1. tā ir atlīdzības summa, kas veido procentu no uzvarējušās likmes cenas, kuru ir nepieciešams apmaksāt Izsoļu namam par sniegtajiem pakalpojumiem par vairāksolīšanas noturēšanu.

6.2. Komisijas atlīdzība no pircēja veido *19% no uzvarētās lotes/lotu cenas.

*Komisijas atlīdzība no pircēja veido *15% no uzvarētās lotes/lotu cenas kategorijās:

“Sudrabs” ar apakškategorijām:

Sudrabs 1917-1991

Sudrabs Krievijas Impērija

Eiropas sudrabs

“Numismātika” ar apakškategorijām:

Baltijas valstis

Krievija

Eiropa

Citas valstis

6.3. Komisijas atlīdzība no pārdevēja veido 20% vai tiek noteikta līgumā ar pārdevēju.

6.4. Izsoļu nama Komisijas atlīdzības var manīties. Komisijas atlīdzību izmaiņu gadījumā Izsoļu nams apņemas informēt pircējus par izmaiņām.

*Piemērs: Izsoles galīgā cena 100 eiro + 19% komisijas atlīdzība, kopā pircējam ir jāapmaksā 119 eiro + izdevumi par lotes piegādi.

7. Izsoles rīkošanas noteikumi

7.1. Izsole tiek rīkota pēc vietējā Latvijas laika.

7.2. Izsole tiek rīkota Eiro valūtā

7.3. Maksājumi tiek pieņemti Eiro valūtā, individuālos gadījumos (Iepriekš atrunātos starp izsoļu nama pārstāvi un pircēju), kuros pircējs nevar veikt apmaksu Eiro valūtā, konvertācija notiek pēc aprunāta kursa, dienā kad tiek veikta lotes samaksa.

7.4. Visas lotes iepazīšanās nolūkā tiek izstādītas izstāžu zālē vienlaicīgi ar izstādīšanu vietnē www.fajans.lv.

7.5. Izsoļu nams izsūta paziņojumus par izsoles noturēšanu uz pircēja norādīto e-pastu divas nedēļas iepriekš pirms izsoles sākuma.

8. Pārējie noteikumi.

8.1. Izsoļu namam ir tiesības veikt Pircēja iesniegto datu apstrādi. Izsoļu nams garantē datu konfidencialitāti un apņemas ne pie kādiem apstākļiem neizpaust jebkura veida informāciju par Pircēju, izņemot gadījumus, ja šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

8.2. Ja Izsoles noteikumi tiek tulkoti dažādās valodās, tad noteicošais skaitās teksts, kas rakstīts latviešu valodā.

8.3. Izsoļu nams neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies force majeure apstākļu dēļ un citu no Izsoļu nama neatkarīgu apstākļu rezultātā.

8.4. Izsoļu namam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu,, aprakstu un cenu savos materiālos.

8.5  Gadijumā ja izsoles norises pēdējā stundā rodas tehniskas problēmas, izsoles namam ir tiesības pagarināt izsoli par 24 stundām.

8.6. Bez īpašas saskaņošanas ar Izsoļu namu izstāžu un izsoļu laikā fotografēt un veikt filmēšanu ir aizliegts.

8.7. Pircējam ir pienākums iepazīties ar izsoles objektu stāvokli un kvalitāti pirms piedalīšanās vairāksolīšanā par konkrētu loti.

9. Strīdu atrisināšanas kārtība

9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas radušās šo Noteikumu neievērošanas dēļ, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja abas puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīds tiek atrisināts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!. Uzzināt vairāk. Piekrītu
x